KUN . PENG

Choreographer and Performer: XU Zhi

Music: White Jade; Sky is Ocean by Yuan Sihan 

Premiere: May 2017

Performance Venue: Michaelis Theatre, University of Roehampton London, UK


Kun.Peng is a solo inspiring from Chinese philosophy, especially exploring the consideration of water and sky.

The Tower of The Dream

Opening Ceremony of the Youth Olympic Games, China

Creativity: La Fura dels Baus, Chen Weiya, Zhang Dongxin, Zhao Xuke, Liu Kuo, Xu Zhi, Ge Tian, Chi Peng, Ye Fei, Liu Xin

Composition: Bian Liunian

Premiere: August 2014 

Performance Venue: Nanjing, China

Performers: Shaolin Tagou Martial Arts School

Chasing the Dream

Opening Ceremony of the Youth Olympic Games, China

Director: XU Zhi

Composition: Bian Liunian

Premiere: August 2014 

Performance Venue: Nanjing, China

Collaborators: Chen Weiya, Zhao Xuke, Ju Jie

Performers: Nanjing University of the Arts

Attraction

Choreographer: XU Zhi

Directors: Lu Chuan, Zhao Liping, Zhao Xuke

Composition: Bian Liunian

Costume: Emi Wada

Multimedia: ECA2 (France), Studio Output (UK)

Premiere: September 2012-2013

Performance Venue: Beijing, China

XiYi - DaLi

Director: Chen Kaige

Choreographer: Gao Yanjinzi, Xin Xin, Chao Ke, Xu Zhi, Wang Tao, Cao Peizong, Lai Weiyi, Lei Yan, Sha Rina

Composition: Joe Hisaishi

Producer: Wang Bin

Premiere: August 2010-2016

Peroformance Venue: Dali, China

Wish Bird

Choreographer: Gao Yanjinzi, Hu Lei

Performer: XU Zhi

Composition: Wen Zi, Hu Lei

Premiere: December 2009-2012

Performance Venue: China, Belgium, Israel

Beijing Modern Dance Company

Our Lives are Replenished with Sunshine

Choreographer and Performer: XU Zhi 

Composition: Zheng Jun

Premiere: October 2010 

Performance Venue: Beijing, China

Beijing Modern Dance Company 

Red and Black

Choreographer: Jin Xing

Performers: Beijing Modern Dance Company

Latest Performance: 2008-2011

Performance Venue: China, America, Canada, Russia

Under The Skin

Choreographer: WenWei Wang

Performer: XU Zhi

Composition: Giorgio Magnanensi

World Premiere: June 2010

Performance Venue: Cannada, China

WenWei Dance Company and Beijing Modern Dance Company


Unfettered Journey

Director: Hu Lei

Performers: Beijing Modern Dance Company

Latest Performance: 2008-2012

Performance Venue: China, United Kingdom, America, Russia, Belgium, Israel

Offering

Choreographer: Gao Yanjinzi

Performers: Beijing Modern Dance Company

Composition: He Xuntian

Premiere: October 2008-2010

Performance Venue: Beijing, China  

The Mist

Choreographer and Performer: XU Zhi 

Music: The Mist

Creation: September 2012 

Performance Venue: Beijing, China; London, UK